Avoid Tourist Traps – Today Show

How to avoid tourist traps around the U.S.